تیم کشتی آزاد امید ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش ناق، رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال آسیا روزهای 2 تا 4 فروردین ماه در شهر اولان باتور مغولستان برگزار گردید و در خاتمه تیم کشتی آزاد امید با 4 مدال طلای علی سوادکوهی، احمد بذری، ارشک محبی و عباس فروتن در اوزان 79، 86، 92 و 97 کیلوگرم، 3 مدال نقره امیرمحمد یزدانی، فرهاد نوری و نوید زنگنه در اوزان 65، 70 و 74 کیلوگرم و 2 مدال برنز محمد نامجومطلق و محمد مرادی در اوزان 61 و 125 کیلوگرم و کسب 200 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم های مغولستان و قزاقستان به ترتیب با 177 و 146 امتیاز دوم و سوم شدند.

تیم کشتی آزاد امید ایران قهرمان آسیا شد

نتایج کشتی گیران کشورمان به توضیح زیر است:

در وزن 57 کیلوگرم که 5 کشتی گیر حضور داشتند مسابقات به صورت دوره ای برگزار گردید و افشین رحمانی در دیدار نخست با نتیجه 6 بر 3 مغلوب راهول از هند شد. وی در کشتی دوم با نتیجه 8 بر 7 مقابل ادلان عسکراف از قزاقستان باخت و در دیدار سوم نیز مقابل بک بولات میرزانظر اولو از قرقیزستان با نتیجه 10 بر صفر مغلوب گردید. رحمانی در کشتی چهارم خود با نتیجه 10 بر صفر مقابل چینزوریگ تسراما از مغولستان باخت و پنجم شد.

در وزن 61 کیلوگرم که 7 نفر حضور داشتند مسابقات در دو گروه به صورت دوره ای برگزار گردید و محمد نامجو مطلق در گروه 2 با نتیجه 12 بر یک و ضربه فنی اورازوف از ترکمنستان را شکست داد اما در کشتی دوم با نتیجه 3 بر یک مغلوب اصیل آیتاکین از قزاقستان شد و به دیدار نیمه نهایی رفت. وی در این دیدار مقابل اولوکبک ژولدوشبیکوف از قرقیزستان با نتیجه 6 بر یک باخت و راهی دیدار رده بندی شد. نامجومطلق در دیدار رده بندی بار دیگر مقابل اصیل آیتاکین از قزاقستان نهاده شد و با نتیجه 3 بر صفر وی را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن 65 کیلوگرم که 8 کشتی گیر حضور داشتند، امیرمحمد یزدانی در دیدار نخست با نتیجه 13 بر صفر ویلیسیو از چین را مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه 15 بر 5 از سد پراوین از هند گذشت و راهی دیدار فینال شد. یزدانی در دیدار فینال مقابل تولگا تومور اوچیر از مغولستان با ضربه فنی باخت و به مدال نقره رسید.

در وزن 70 کیلوگرم که 7 نفر حضور دارند فرهاد نوری در گروه اول در کشتی نخست با نتیجه 13 بر 3 هایری از چین را مغلوب کرد. وی در کشتی دوم با نتیجه 12 بر 5 پرمان هومادوف از ترکمنستان را شکست داد و در کشتی سوم نیز با نتیجه 7 بر 3 از سد آیدین تاجیگالی از قزاقستان گذشت و راهی دیدار نیمه نهایی شد. نوری در این دیدار مقابل اسلام بک اوروزبکوف از قرقیزستان با نتیجه 11 بر 10 به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار فینال با نتیجه 11 بر 11 مغلوب تمولن انختویا از مغولستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن 74 کیلوگرم که مسابقات با حضور 6 کشتی گیر و در دو گروه سه نفره برگزار گردید. نوید زنگنه در گروه یک مقابل بکجان ژامبولوف از قرقیزستان با نتیجه 5 بر 3 پیروز شد و در کشتی دوم نیز با نتیجه 12 بر 4 باتیار نبی اف از ترکمنستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه 3 بر 3 از سد دارخان یسینگالی از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. زنگنه در این دیدار با ضربه فنی مغلوب اوتگونبایار باتسوری از مغولستان شد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن 79 کیلوگرم که 5 نفر حضور دارند مسابقات در یک گروه و به صورت دوره ای برگزار گردید که علی سوادکوهی در کشتی نخست با نتیجه 10 بر صفر از سد موراتبک ماجیتوف از قزاقستان گذشت. وی در مبارزه دوم با نتیجه 11 بر صفر تسرنداش باساندورج از مغولستان را مغلوب کرد و در دیدار سوم خود با نتیجه 11 بر صفر مقابل آتای ایزابکوف از قرقیزستان پیروز شد. سوادکوهی در دیدار چهارم و پایانی نیز با نتیجه 8 بر 2 وردیو گولیا از هند را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 86 کیلوگرم 5 نفر حضور داشتند که احمد بذری در کشتی نخست با نتیجه 5 بر یک گانخویاک گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد. وی در کشتی بعد با نتیجه 12 بر یک پراوین از هند را شکست داد و در کشتی سوم با نتیجه 12 بر یک برابر دولتمیرات اورازگیلیوف از ترکمنستان به فزونی رسید. بذری در دیدار چهارم و نهایی خود نیز با نتیجه 10 بر صفر از سد یسکالی دولتکازی از قزاقستان گذشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن 92 کیلوگرم که 5 کشتی گیر حضور داشتند و مسابقات به صورت دوره ای برگزار گردید، ارشک محبی در دور نخست با نتیجه 6 بر صفر آدلت کالتایف از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل ویکی از هند با نتیجه 5 بر صفر پیروز شد و در دور سوم نیز با نتیجه 8 بر 2 آزات گاجیف از ترکمنستان را شکست داد. محبی در کشتی چهارم و پایانی خود با نتیجه 10 بر صفر از سد تسوگتگرل مونخباتار از مغولستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 97 کیلوگرم که 5 کشتی گیر شرکت نموده بودند، عباس فروتن در دور اول مقابل مونگونشاگی توموربات از مغولستان با نتیجه 5 بر صفر پیروز شد. وی در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر حسین نصیر از هند را مغلوب کرد و در مبارزه سوم نیز با نتیجه 15 بر 5 ژاسولان یرمنبت از قزاقستان را شکست داد. فروتن در کشتی چهارم و پایانی خود با توجه به حاضر نشدن کونای نورداولتوف از قرقیزستان به دلیل مصدومیت پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 125 کیلوگرم نیز 6 نفر حضور داشتند. محمد مرادی در گروه 2 مقابل ار سونگبو از چین با نتیجه 11 بر صفر پیروز شد اما با نتیجه 7 بر 3 مغلوب لخاگواگرل مونختور از مغولستان شد و به دیدار نیمه نهایی رفت. وی در این دیدار نیز با نتیجه 4 بر صفر و ضربه فنی مقابل یوسوپ باتیرمورزایف از قزاقستان باخت و راهی دیدار رده بندی شد. مرادی در این دیدار در مصاف با مظفر ژاپویف از قرقیزستان با نتیجه 11 بر 9 به فزونی دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت ها به توضیح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- راهول آواره (هند) 2- بکبولات میرزانظر اولو (قرقیزستان) 3- چینزوریگ تسرما (مغولستان) 5- افشین رحمانی (ایران)

61 کیلوگرم: 1- الوکبک ژولدوشبکوف (قرقیزستان) 2- سونبا گونگانی (هند) 3- محمد نامجو مطلق (ایران)

65 کیلوگرم: 1- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) 2- امیرمحمد یزدانی (ایران) 3- الیاس ژومای (قزاقستان) و پراوین (هند)

70 کیلوگرم: 1- تمولن انختویا (مغولستان) 2- فرهاد نوری (ایران) 3- آیدین تاجیگالی (قزاقستان)

74 کیلوگرم: 1- اوتگونبایار باتسوری (مغولستان) 2- نوید زنگنه (ایران) 3- دارخان یسنگالی (قزاقستان)

79 کیلوگرم: 1- علی سوادکوهی (ایران) 2- ور دیو گولیا (هند) 3- آتای ایزابکوف (قرقیزستان)

86 کیلوگرم: 1- احمد بذری (ایران) 2- دولتمیرات اورازگیلیوف (ترکمنستان) 3- گانخویاگ گانباتار (مغولستان)

92 کیلوگرم: 1- ارشک محبی (ایران) 2- آزات گاجیف (ترکمنستان) 3- تسوگتگرل مونخباتار (مغولستان)

97 کیلوگرم: 1- عباس فروتن (ایران) 2- ژاسولان یرمنبت (قزاقستان) 3- مونگونشاگای توموربات (مغولستان)

125 کیلوگرم: 1- یوسوپ باتیرمورزایف (قرقیزستان) 2- لخاگواگرل مونختور (مغولستان) 3- محمد مرادی (ایران)

رده بندی تیمی:

1- ایران 200 امتیاز 2- مغولستان 177 امتیاز 3- قزاقستان 146 امتیاز 4- هند 140 امتیاز 5- قرقیزستان 114 امتیاز 6- ترکمنستان 75 امتیاز

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 9 تیر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: nagh.ir شناسه مطلب: 177

به "تیم کشتی آزاد امید ایران قهرمان آسیا شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تیم کشتی آزاد امید ایران قهرمان آسیا شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید