تعبیر خواب سبزیجات و تفسیر خواب سبزی خوردن

به گزارش ناق، تعبیر خواب سبزیجات و تفسیر خواب سبزی خوردن به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نشان دهنده و بیانگر نیازهای اولیه بیننده خواب و ارضای مادی است.

تعبیر خواب سبزیجات و تفسیر خواب سبزی خوردن

قبل از تعبیر و تفسیر خواب سبزی خوردن همواره این دو نکته را در نظر داشته باشید. خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان گردد مال حرام، غم و گناهانی است که از دهان صادر می گردد مانند غیبت.

اما اگر سبزی خوش طعم و گوارا بود نشانه نیکی، خرمی و شادی است و اگر تلخ و ناخوش بود دلیل بر رنج و اندوه است.

به نوشته معبران کهن دیدن خرفه در خواب نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب شنبلیله ببینیم چه بخوریم، چه پاک کنیم، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد، فرق نمی کند، به هر حال مربی خشن و دلسوزی در زندگی ما پیدا می گردد که البته وجودش مغتنم است.

از گفته های منوچهر مطیعی تهرانی اینگونه می توان استنباط کرد که ترخون از سبزی های خوردنی است و طعم تند دارد و همراه نعنا به بازار عرضه می گردد. ترخون پیام آور بهار است.

این سبزی تخم خاصی ندارد که بکارند و ترخون به بار آورند بلکه دانه های اسفند را که در آتش بریزیم با سرکه مخلوط می کنند و مدتی می گذارند اسفند در سرکه خیس بخورد، پس از مدتی اسفند خیس شده در سرکه را می کارند که ترخون بار می دهد. تندی و تیزی سرکه و دانه اسفند و طعم تند خود ترخون در تعبیر آن مؤثر است و به همین علت معبران کهن در خواب ترخون را آدم بد دانسته اند که زیان می رساند.

برخی از معبران نوشته اند ترخون زن چابک و زرنگ و ریزنقش و پرتحرک است. زنی که در عین زیبایی و ظرافت، زیاد حرف می زند و زبانش تلخ است و سخنان نیشدار می گوید و چنانچه در خواب دیدیم دسته ای ترخون داریم یا از زمین کندیم با زنی دارای این خصوصیات رو به رو می شویم.

محمدبن سیرین گوید: سبزی ترخون مردی بدگوهر بدکردار است. اگر بیند ترخون داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که از آن مرد وی را مضرت و زیانی رسد. اگر بیند ترخون به کسی داد، یا از خانه بیرون انداخت، دلیل که از صحبت چنین مردی جدائی جوید و از او دور گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در واقع ترخون پیام آور بهار است و دیدن آن در خواب بد نیست. چنانچه در خواب ترخون را ببینیم بهتر از اینست که آن را بخوریم. دیدن ترخون در خواب شادی و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که البته زیاد جدی و بزرگ نیست.

مطیعی تهرانی در جایی می گوید غذا بیانگر نعمت و روزی است به شرطی که سبزی هایی مانند ترخون که تلخ و تند هستند نداشته باشد زیرا تعبیر دیدن غذا با این نوع چاشنی ها کامل دگرگون می گردد.

مطیعی تهرانی: تره از سبزی های خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می گردد.

ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده گردد که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی های خوب شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.

مطیعی تهرانی: تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول هایی که اندک اندک خرج می کنیم و از این و آن می گیریم و بدهکار می شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می آورد. تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهی های خرد ماست که در خواب ظاهر می گردد.

خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان گردد مال حرام و غم واندوه و گناهانی که از دهان صادر می گردد مانند غیبت، اما اگر سبزی خوش طعم و گوارا بود نشانه نیکی، خرمی و شادی واگر تلخ وناخوش بود دلیل بر رنج و اندوه است. سبزی جعفری جز دسته سبزیجاتی که به دلیل داشتن طراوت و تازگی در بسیاری از غذاها استفاده می گردد و تعبیری نیکو به همراه دارد.

آنلی بیتون می گوید: دیدن جعفری در خواب، علامتان است که با سختی و دشواری موفقیتی به دست خواهید آورد. خوردن جعفری در خواب، نشانه آن است که به خاطر خانوادة خود دچار نگرانی بزرگی خواهید شد.

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند برای تهیة شام سبزی پاک می کند، نشانة آن است که با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد.

اگر کسی در خواب ببیند که آبله در آورده، اگر مقدار آن زیاد بود، دچار مشکل زیاد خواهد شد و اگر کم، مسائل اندکی به او خواهد رسید. وجود آبله یا بطور کلی هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن مثل تاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی یا ورم در خواب، تعبیرش زیان مالی است.

تعبیر داشتن آبله در صورت، شرمندگی است و آبله درسینه، مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید. آبله در پا، کسالت و خستگی است.

معبران غربی می گویند: دیدن تبخال یا هر گونه مسائل پوستی مانند خشکی در رویا به این معناست که پول یا مبلغی را از دیگران قرض گرفته و در اختیار دارید ولی همواره ترسی از بازپس گیری این مبلغ توسط دیگران همراه شماست. این اضطراب و ترس می تواند در رویا خود را به صورت تبخال نمایان کند.

اگر کسی در خواب دید ذغال دارد، به همان میزان مال حرام به دست می آورد. اگر کسی به هر اندازه به او ذغال داد، مال حرام از او به شخص می رسد. اگر ذغال در آتش افکند و روشنی آن آتش زیادتر شد، از مال بزرگی به او منفعت می رسد. سیاه شدن لباس و بدن در خواب از ذغال و گرد آن، تعبیرش امکان رسیدن غم و مصیبت است و باید صدقه داد.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت و ماست ترش، دلیل غم و اندوه است.

حضرت دانیال می گوید: دیدن ماست در خواب، مالی است که از به سفر رفتن حاصل می گردد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند که ماست شیرین خورد، روزی و مال حلال به دست می آورد.

اگر کسی در خواب یاقوت به رنگ های سبز و قرمز دید، بسیار نیکوست و کاری نیک و دلخواه برای وی پیدا خواهد شد و سودی سرشار خواهد برد. اگر یاقوت پیدا کرد، به هر میزان که یافوت می ارزد، سود و بهره خواهد برد. بنا به تعبیری دیگر، دیدن یاقوت در خواب، زن است. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد.

چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد، با زنی صاحب جمال ازدواج می کند و اگر مردی که ازدواج کرده ببیند، همسرش باردار می گردد و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می آورد.

اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد، مال و دارایی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می گردد و مال بسیار حاصل می کند.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع سبزی خوردن و سبزیجات دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 6 آذر 1400 بروزرسانی: 6 آذر 1400 گردآورنده: nagh.ir شناسه مطلب: 813

به "تعبیر خواب سبزیجات و تفسیر خواب سبزی خوردن" امتیاز دهید

2 کاربر به "تعبیر خواب سبزیجات و تفسیر خواب سبزی خوردن" امتیاز داده اند | 4.5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سبزیجات و تفسیر خواب سبزی خوردن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید