تعاریف و اصطلاحات

دوباره به دنیای شعر برگشته ام

بهزاد زرین پور با بیان دلیل سکوت شعری اش در این سال ها گفت دوباره به دنیای شعر برگشته است.

19 تیر 1398

زیرساخت ها جوابگوی نیازها نیست

علی الله سلیمی-دبیرتحریریه:ساختار و زیربناهای شهری در بافت های قدیمی شهر اغلب به گونه ای است که تناسب چندانی با نیازهای امروزی شهروندان در عرصه های گوناگون ندارد و در بسیاری از موارد محدودیت هایی را برای زندگی روزمره ساکنان این محله ها ایجاد می نماید....

15 خرداد 1398